Τα Μυστικά των Μετοχών της Σοφοκλέους
http://favlos.forumgreek.com/
Λίγα λόγια για εμένα

http://favlos.forumgreek.com/

Αρκετά χρόνια στο Χρηματιστήριο ως επαγγελματίας και ως επενδυτής.Παράλληλα μέλος Δ.Σ. διάφορων Α.Ε. με αντικείμενο την Χρηματαγορά την Πληροφορική την Ενέργεια και την Διαχείριση Υδάτινων Πόρων.Συγγραφέας του βιβλίου ''Τα Μυστικά των Μετοχών της Σοφοκλέους'' εναν οδηγό συμπεριφοράς των μετοχων του ΧΑ.Αντιπρόεδρος του Σ.Ε.Δ. (Σύλλογος Επενδυτών Διαδικτύου) favlos118@gmail.com
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


Επιτήρηση...Άρθρο Α.Σχοινά
1450 αναγνώστες
Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008
09:39

 

Χρηματιστήριο δεν γίνεται μόνο με 30 εταιρείες

Άρθρο Α. Σχοινά

Η εικόνα των υπό επιτήρηση εταιρειών - Ποιες βλέπουν άρση
Την ώρα που ο μακρύς κατάλογος των εταιρειών υπό επιτήρηση μεγαλώνει από σήμερα με απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την υπαγωγή των ΔΙΕΚΑΤ και Τζιρακιάν σε επιτήρηση, εταιρείες που βρίσκονται εδώ και καιρό στην ίδια κατηγορία προσπαθούν να βρουν την έξοδο από αυτή.

 

Η υπαγωγή των ΔΙΕΚΑΤ και Τζιρακιάν υπό επιτήρηση έγινε μετά τη διαπίστωση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ελλείψεων στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εταιριών.

Την ίδια στιγμή, ως είθισται με την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης αρκετές από τις 19 εταιρείες που ήδη βρίσκονταν σε αυτή την κατηγορία η κάθε μία για διαφορετικούς λόγους ανακοινώνουν τις ενέργειες που έχουν κάνει για να επιστρέψουν στην κανονική διαπραγμάτευση, ενώ στις επόμενες συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου του ΧΑ, αναμένεται να κριθεί η τύχη κάποιων από αυτές.

 

Ωστόσο, υπάρχουν και εταιρείες που τίποτα δεν έχει αλλάξει από την ημέρα που εισήλθαν σε αυτή την κατηγορία, όπως η περίπτωση της Προοδευτική η οποία τέθηκε σε επιτήρηση λόγω ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών συνολικού ύψους 2,5 εκατ. ευρώ.Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων έχει παραμείνει ανεξόφλητο υπόλοιπο ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους ευρώ 1,5 εκ. περίπου.

Η Ελβιεμέκ εισήλθε σε επιτήρηση καθώς τα ίδια κεφάλαια της είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μικρότερο του 50% του Μετοχικού της Κεφαλαίου. Η εταιρεία σήμερα αναμένει την έγκριση των επιχειρηματικών της σχεδίων (Εμπορευματικό Κέντρο στην ιδιοκτησία της στα Οινόφυτα και Φωτοβολταϊκό Πάρκο στο Τάχυ της Θήβας) από τα αρμόδια Υπουργεία, οπότε και, σε συνδυασμό με την ανάγκη για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, που θα προκύψει τότε για την υλοποίηση των σχεδίων αυτών, θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

 

 

Η Plias, η οποία το 2002 εμφάνισε ζημίες χρήσης μεγαλύτερες σε απόλυτο νούμερο από τα κέρδη της χρήσεως που προηγήθη και σε απόλυτο μέγεθος μεγαλύτερες από το 20% του κύκλου εργασιών της εταιρίας βρίσκεται σε διαρκή αναδιάρθρωση. Σήμερα, τα λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδος προ φόρων, αποσβέσεων, χρηματοιοικονομικών και επενδυτικών) και τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου στις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2006 είναι θετικά.

 

Αίτηση για την έξοδό της από το καθεστώς επιτήρησης ετοιμάζεται να υποβάλει η Τασόγλου (VelGroup η νέα επωνυμία της), ενώ ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Αφοί Βελάνη. Μετά και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων χρήσης 2006, όπου τα αποτελέσματα EBITDA εμφανίστηκαν θετικά κατά 557.850,53 ευρώ, έναντι ζημίας 2.069.903,05 ευρώ το 2005, η εταιρία αναμένεται να υποβάλει αίτηση για την άρση της υπαγωγής της στο καθεστώς επιτήρησης και την επανένταξη των μετοχών της εταιρίας σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης.

Οι Ευρωσυμμετοχές εξακολουθεί να παρουσιάζει σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας την 31.12.2007 διαμορφώνεται σε επίπεδο μικρότερο του 50% του μετοχικού κεφαλαίου.

 

Σε αίτηση για την έξοδο των μετοχών της εταιρίας από την Κατηγορία Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., θα προχωρήσει σύντομα η εταιρία Πετζετάκις, στην οποία είχε τεθεί λόγω σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών.Με την ολοκλήρωση την 22.2.2008 της συμφωνίας χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης του συνόλου των δανειακών οφειλών της εταιρίας και χρηματοδότησής της με νέα κεφάλαια συνολικού ύψους 121,91 εκ. ευρώ, δεν υφίστανται πλέον ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Στόχος της Διοίκησης είναι η πλήρης επαναφορά της επιχειρησιακής και εμπορικής δραστηριότητας σε επίπεδα που ανταποκρίνονται στην παραγωγική βάση του Ομίλου, που σε συνδυασμό με τις σημαντικές λειτουργικές βελτιώσεις που έχουν επέλθει, θα οδηγήσει στη σταδιακή και σταθερή βελτίωση των αποτελεσμάτων.

 

Αύξηση κατά 103% εμφάνισα τα κέρδη προ φόρων της Πραξιτέλειο στη χρήση του 2007, διαμορφούμενα σε 319.502,53 ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων του ομίλου ανήλθαν σε 379.545,45 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.185.123,11 ευρώ σε σχέση με το 2006, οπότε είχαν καταγραφεί ζημίες 805.577,66 ευρώ. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας βελτιώθηκαν κατά 136.058,34 ευρώ ή κατά 61%, του δε ομίλου κατά 1.155.071,29 ευρώ και από ζημίες 724.482,76 ευρώ το 2006 αντιστράφηκαν σε κέρδη 430.588,53 ευρώ το 2007. Η χρήση 2008 είναι η πρώτη πλήρης χρήση όπου η εταιρεία και ο Όμιλος αναπτύσσονται στον τομέα της νέας δραστηριότητάς τους, αυτόν της παροχής υπηρεσιών υγείας. Στόχος της Διοίκησης είναι η συνεχής βελτίωση και ενίσχυση των ήδη θετικών αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν κατά τη χρήση 2007. Ωστόσο, ακόμη παραμένει υπό επιτήρηση καθώς ακόμη συντρέχουν λόγοι όπως η ίδια γνωστοποιεί.

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με στόχο την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της έχει προχωρήσει η ΙΝΤΕΑΛ, ενώ στην χρήση 2007 τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας είναι ευρώ 123 χιλ. (θετικά) και σε ενοποιημένο επίπεδο ευρώ 1.358 χιλ. (θετικά). Εν όψει των ανωτέρω, η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έξοδο των μετοχών της από την κατηγορία <<Επιτήρηση>> το συντομότερο δυνατό.

Στην ορθή απεικόνιση των επενδύσεων στις τρεις ανώνυμες εταιρίες του εσωτερικού και του εξωτερικού στις δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις, προέβη η Αλμα Ατέρμων.
Στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων συμπεριλαμβάνονται και οι συναλλαγές με συνδεδεμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα όπως αυτό προβλέπεται από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
Η Αλμα Ατέρμων, υπενθυμίζει ότι μεταφέρθηκε στην κατηγορία Επιτήρησης από τις 16/10/2006, καθώς στις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν απεικονίζονταν ορθά επενδύσεις της εταιρίας σε τρεις ανώνυμες εταιρίες εσωτερικού και εξωτερικού ενώ δεν περιλαμβάνονταν στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων συναλλαγές με συνδεδεμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, όπως προβλέπεται από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

 

Η Vivere, βρέθηκε στην κατηγορία της επιτήρησης στις 05.10.2006, λόγω αρνητικού EBITDA, ήτοι λόγω αρνητικού αποτελέσματος πριν από τις αποσβέσεις, τα χρηματοοικονομικά και τα επενδυτικά αποτελέσματα. Με την συγχώνευση της εταιρίας δι' απορρόφησης της εταιρίας Καζίνο Ξάνθης, η περιουσιακή διάρθρωση και τα αποτελέσματα της εταιρίας, προερχόμενα από τη δραστηριότητα του Καζίνο της Ξάνθης, έχουν βελτιωθεί και η εταιρία παρουσιάζει θετικό αποτέλεσμα πριν από τις αποσβέσεις, τα χρηματοοικονομικά και τα επενδυτικά αποτελέσματα (θετικό EBITDA).

 

 

Η εταιρία ΣΑΟΣ (πρώην Γκάλης) τέθηκε σε επιτήρηση λόγω αρνητικού EBITDA.Το αίτημα εξόδου από τη κατηγορία Επιτήρησης δύναται να επανεξεταστεί κατόπιν ολοκλήρωσης των διαδικασιών συγχώνευσης και εφόσον απεικονιστεί πλήρως στις οικονομικές καταστάσεις της εισηγμένης εταιρείας και του ομίλου η περιουσιακή διάρθρωση και τα αποτελέσματα όπως αυτά θα διαμορφωθούν μετά τη συμβολή της απορροφώμενης εταιρείας.

 

Η Ιπποτούρ είχε τεθεί σε επιτήρηση καθώς παρουσίαζε ίδια κεφάλαια μικρότερα από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου, και αρνητικά ΕΒΙΤDΑ σε μητρικό επίπεδο. Ήδη έχει δρομολογηθεί η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, ούτως ώστε τα ίδια κεφάλαια να διαμορφωθούν σε επίπεδο μεγαλύτερο από το 50% του μετοχικού της κεφαλαίου. Επίσης η Διοίκηση της εταιρίας εκτιμά ότι με τη μείωση των λειτουργικών δαπανών, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDΑ) θα είναι θετικά.

Προσπάθειες καταβάλλει η διοίκηση της Εικόνας Ηχος, για αύξηση του κύκλου εργασιών και του περιθωρίου μικτού κέρδους και για την μείωση των λειτουργικών δαπανών. Οι προσπάθειες της διοίκησης για επιστροφή στην κερδοφορία αποτυπώνονται και στο δ' τρίμηνο του 2006 όπου για πρώτη φορά -μετά από δεκαοκτώ συνεχόμενα τρίμηνα- η εταιρία εμφανίζει κέρδη μετά φόρων.
Παράλληλα έχει γίνει αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού, ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1.564,50 χιλ. ευρώ με σκοπό την κάλυψη της αρνητικής καθαρής θέσης της εταιρίας. Τέλος, προχώρησε σε δεύτερη αύξηση ύψους 5,22 εκ ευρώ Λόγω και των παραπάνω αυξήσεων, τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας στις 31.12.2007 ανέρχονταν στα ευρώ 6,01 εκ έναντι αρνητικών ιδίων κεφαλαίων ευρώ 0,91 εκ την 31.12.2006. Η διοίκηση της ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ ΑΕΕ θα αιτηθεί την έξοδό των μετοχών της εταιρίας από την ειδική κατηγορία επιτήρησης.

 

Μείωση των ζημιών της εμφάνισε στη χρήση 2007 η Χαλυβδοφύλλων, με τον κύκλο εργασιών να εμφανίζεται μειωμένος στα 2,953 εκατ. ευρώ. Στόχος της εταιρίας παραμένει η σύντομη επάνοδος στην κερδοφορία και άρα η αίτηση εξόδου από την επιτήρηση.

 

 

Σε ενέργειες για άρση από την επιτήρηση προχώρησε και η διοίκηση της εταιρίας Κεραμεία Αλλατίνη. Μεταξύ άλλων, προέβη στην απόσχιση του βιομηχανικού κλάδου, ο οποίος παρουσίασε μειωμένα αποτελέσματα. Η εταιρεία προτιθέμενη να δραστηριοποιηθεί το δυνατόν ταχύτερο στον κλάδο αξιοποίησης των ακινήτων της -που αποτελεί πλέον και την κύρια βάση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας- στοχεύει στη δημιουργία μεγάλου εμπορικού και ψυχαγωγικού κέντρου, επιφάνειας κατ' ελάχιστο 30.000 τ.μ., με δυνατότητα να φτάσει έως 60.000 τ.μ. Η εταιρεία θα συνεχίσει το πρόγραμμα μείωσης των λειτουργικών της δαπανών και έχει θέσει ως στόχο να μειώσει τα έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης κατά 30 % έναντι του 2007.

 

Τέλος, η Βιοσώλ υλοποιεί δράσεις για την οικονομική εξυγίανση της εταιρίας, με σκοπό τη μεταφορά της μετοχής στην κανονική κατηγορία διαπραγμάτευσης από την κατηγορία "Υπο επιτήρηση".Κυριότερο στοιχείο είναι η επέκταση της δραστηριότητας της Εταιρίας στον Κλάδο Κατασκευής και Εμπορίας Μηχανημάτων Επεξεργασίας Ύδατος. Για τον σκοπό αυτό αποφασίσθηκε και υλοποιήθηκε επιτυχώς αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό 8.343.794,40 ευρώ με στόχο να εξαγορασθεί η εταιρία Κάλλιγκαν Ελλάς ΑΕΒΕ.

Σε σειρά ενεργειών για την άρση των μετοχών της από την ειδική κατηγορία "υπό επιτήρηση", όπου βρίσκονται από το Σεπτέμβριο του 1999, λόγω δυσμενών οικονομικών αποτελεσμάτων, προχωρά η εταιρία Εμπορικός Δεσμός. Ωστόσο, ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Α. Σχοινά

 

ΝΕΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΙΣ

Κατσέλης 

ΠΕΡΣΕΥΣ

Αξιολογήστε το άρθρο 
10 ψήφοι
 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
Σχόλια

03/04 09:44  CANYON
5* καλημερα...
03/04 09:45  favlos
Καλημέρα φίλε...
03/04 09:50  jgeorgiou
5* Δυστηχώς δύσκολα το ΧΑ του 2012 θα έχει πάνω απο 200 στην κυρια αγορά.
03/04 11:35  Goldmine
Βρίσκω χρήσιμο αυτό που κάνεις favle, γιατί θέλει τέχνη να επιλέξεις το τι θα αναδημοσιεύσεις στο blog.
Kαλό σας μεσημέρι!
03/04 14:02  favlos
Ευχαριστώ επίσης...είναι και για δική μου χρήση..όταν ρωτάει κάποιος του λέω ότι το έχω στο ιστολόγιο και είμαι οκ...

Υ.Γ έβαλα και τα λίνκ τι έχουν κάνει για επιτήρηση...
04/04 17:40  CANYON
Καλο σαβατοκυρικο φιλε.-
04/04 18:58  favlos
Επίσης canyon :)

Σχετικά με το blog
Κάθε σχόλιο γνώμη και αναφορά σε μετοχές δεν ειναι προτροπή αγοράς ή πώλησης.

http://favlos.forumgreek.com/

Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις