Τα Μυστικά των Μετοχών της Σοφοκλέους
http://favlos.forumgreek.com/
Λίγα λόγια για εμένα

http://favlos.forumgreek.com/

Αρκετά χρόνια στο Χρηματιστήριο ως επαγγελματίας και ως επενδυτής.Παράλληλα μέλος Δ.Σ. διάφορων Α.Ε. με αντικείμενο την Χρηματαγορά την Πληροφορική την Ενέργεια και την Διαχείριση Υδάτινων Πόρων.Συγγραφέας του βιβλίου ''Τα Μυστικά των Μετοχών της Σοφοκλέους'' εναν οδηγό συμπεριφοράς των μετοχων του ΧΑ.Αντιπρόεδρος του Σ.Ε.Δ. (Σύλλογος Επενδυτών Διαδικτύου) favlos118@gmail.com
(διαβάστε περισσότερα)
Σελίδες
Σύνδεσμοι


ΜΑΡΦΒ & αποφάσεις ΓΣ
2825 αναγνώστες
Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011
12:23

 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης,

καθωσ και του διοικητικου συμβουλιου της 18.05.2011

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Η "MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD" (η "Τράπεζα") ανακοινώνει ότι την 18.05.2011 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 40,29% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Κατά την εν λόγω Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης ως ακολούθως:

 

1.      Εξετάσθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010 και οι σχετικές Εκθέσεις των Συμβούλων και των Ελεγκτών.

 

2.      Εγκρίθηκε με ποσοστό 99,73% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου η διανομή μερίσματος για το έτος 2010 ύψους Ευρώ 0,10 ανά μετοχή, υπό μορφή μετοχών έκδοσης της Τράπεζας με τιμή έκδοσης Ευρώ 1,00 ανά μετοχή, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας ημ. 29.3.2011. Ταυτοχρόνως εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής, την ημερομηνία και τη διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους, λαμβάνοντας υπόψιν το Οικονομικό Ημερολόγιο που έχει ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό.

 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ως άνω Οικονομικό Ημερολόγιο δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι δικαιούχοι μετοχών κατά τη λήξη των συνεδριάσεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου της 27.05.2011, η αποκοπή θα λάβει χώρα την 25.05.2011, ως ημερομηνία Αρχείου έχει ορισθεί η 27.05.2011 και ως προτεινόμενη ημερομηνία καταβολής έχει ορισθεί η 17.06.2011.

 

Επιπλέον, αποφασίσθηκε με ποσοστό 99,73% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας να καθορίσει τη διαδικασία τακτοποίησης των κλασματικών δικαιωμάτων που θα προκύψουν από την καταβολή του μερίσματος σε μετοχές ως ανωτέρω, να ρυθμίσει κάθε θέμα που αφορά την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και το Χρηματιστήριο Αθηνών και κάθε συναφές θέμα.

 

3.      Η Γενική Συνέλευση, με ποσοστό 99,80% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου, εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους Ανδρέα Βγενόπουλο, Νεοκλή Λυσάνδρου, Βασίλειο Θεοχαράκη, Ευθύμιο Μπουλούτα, Χρίστο Στυλιανίδη, Παναγιώτη Κουννή, Ελευθέριο Χιλιαδάκη, Πλάτωνα Λανίτη, Στέλιος Στυλιανού, Fadel Al Ali, Abdulrazaq Al Jassim, Hesham Abdulla Al Qassim, Κωνσταντίνο Μυλωνά και Μάρκο Φόρο.

 

4.      (α) Εγκρίθηκε με ποσοστό 96,85% και με αποχή 0,01%  του παρισταμένου     κεφαλαίου, ετήσια αμοιβή των μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού            Συμβουλίου ανερχομένη σε Ευρώ 30.000 και καθώς και ετήσια αμοιβή του           Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου ανερχομένη σε Ευρώ 20.000.

 

(β) Εγκρίθηκε ομόφωνα το Σχέδιο Παροχής Δεσμευμένων Μετοχών (Restricted          Stock Scheme) για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη του Ομίλου, όπως παρουσιάσθηκε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

 

5.      Εγκρίθηκε με ποσοστό 97,19% και με αποχή 0,31% του παρισταμένου κεφαλαίου ο επαναδιορισμός των PricewaterhouseCoopers και Grant Thornton ως κοινών (joint) ανεξαρτήτων Ελεγκτών της Τράπεζας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εξελέγη από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 

Ανδρέας Βγενόπουλος – Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Νεοκλής Λυσάνδρου – Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Βασίλειος Θεοχαράκης – Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ευθύμιος Μπουλούτας – Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου, Εκτελεστικό Μέλος, Χρίστος Στυλιανίδης – Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Παναγιώτης Κουννής – Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Ελευθέριος Χιλιαδάκης – Εκτελεστικό Μέλος, Πλάτων Λανίτης – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Στέλιος Στυλιανού – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Fadel Al Ali – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Abdulrazaq Al Jassim – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Hesham Abdulla Al Qassim – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Κωνσταντίνος Μυλωνάς – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μάρκος Φόρος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη συγκρότησή του σε σώμα εξέλεξε τον κ. Κωνσταντίνο Μυλωνά ως Ανώτερο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο.

 

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τα μέλη των παρακάτω Επιτροπών του ως ακολούθως:

 

Επιτροπή Ελέγχου:  Κωνσταντίνος Μυλωνάς – Πρόεδρος, Μάρκος Φόρος, Νεοκλής Λυσάνδρου – Μέλη

 

Επιτροπή Αμοιβών:  Κωνσταντίνος Μυλωνάς – Πρόεδρος, Πλάτων Λανίτης, Μάρκος Φόρος – Μέλη

 

Επιτροπή Διορισμών / Εσωτερικής Διακυβέρνησης:  Πλάτων Λανίτης – Πρόεδρος, Μάρκος Φόρος, Νεοκλής Λυσάνδρου – Μέλη

 

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων:  Νεοκλής Λυσάνδρου – Πρόεδρος, Μάρκος Φόρος, Χρίστος Στυλιανίδης – Μέλη

 

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε τη σύνθεση των μελών των λοιπών Επιτροπών [Project & Technology Committee (I.T. Steering Committee), Εκτελεστική Επιτροπή, Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού – Παθητικού, Επιτροπή Κινδύνου Αγοράς, Επιτροπές Πιστώσεως] ως είχε ορισθεί από το Δ.Σ. σε προηγούμενη συνεδρίασή του.

 

 

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

 

 

 

Στέλιος Χατζηϊωσήφ

Γραμματέας

 

 

Λευκωσία, 19 Μαΐου, 2011

Σχετικές μετοχές:
ΜΑΡΦΒ
Αξιολογήστε το άρθρο 
14 ψήφοι
 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
Σχόλια

19/05 12:25  favlos
Από το πρωί το ψάχνω και δεν υπάρχει πουθενά.
Ο υπεύθυνος επενδυτών της ΜΑΡΦΒ κ.Κρόκος μου το έστειλε αμέσως..
19/05 13:44  ΕΝΑΠ
Ανακοίνωση:
19/5/2011, 11:30

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD
Αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου της 18ης Μαίου, 2001

Η "MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD" (η "Τράπεζα") ανακοινώνει ότι την 18.05.2011 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 40,29% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Κατά την εν λόγω Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης ως ακολούθως:
1. Εξετάσθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010 και οι σχετικές Εκθέσεις των Συμβούλων και των Ελεγκτών.
2. Εγκρίθηκε με ποσοστό 99,73% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου η διανομή μερίσματος για το έτος 2010 ύψους Ευρώ 0,10 ανά μετοχή, υπό μορφή μετοχών έκδοσης της Τράπεζας με τιμή έκδοσης Ευρώ 1,00 ανά μετοχή, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας ημ. 29.3.2011. Ταυτοχρόνως εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής, την ημερομηνία και τη διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους, λαμβάνοντας υπόψιν το Οικονομικό Ημερολόγιο που έχει ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ως άνω Οικονομικό Ημερολόγιο δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι δικαιούχοι μετοχών κατά τη λήξη των συνεδριάσεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου της 27.05.2011, η αποκοπή θα λάβει χώρα την 25.05.2011, ως ημερομηνία Αρχείου έχει ορισθεί η 27.05.2011 και ως προτεινόμενη ημερομηνία καταβολής έχει ορισθεί η 17.06.2011.
Επιπλέον, αποφασίσθηκε με ποσοστό 99,73% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας να καθορίσει τη διαδικασία τακτοποίησης των κλασματικών δικαιωμάτων που θα προκύψουν από την καταβολή του μερίσματος σε μετοχές ως ανωτέρω, να ρυθμίσει κάθε θέμα που αφορά την
19/05 13:46  ΕΝΑΠ
εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και το Χρηματιστήριο Αθηνών και κάθε συναφές θέμα.
3. Η Γενική Συνέλευση, με ποσοστό 99,80% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου, εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους Ανδρέα Βγενόπουλο, Νεοκλή Λυσάνδρου, Βασίλειο Θεοχαράκη, Ευθύμιο Μπουλούτα, Χρίστο Στυλιανίδη, Παναγιώτη Κουννή, Ελευθέριο Χιλιαδάκη, Πλάτωνα Λανίτη, Στέλιος Στυλιανού, Fadel Al Ali, Abdulrazaq Al Jassim, Hesham Abdulla Al Qassim, Κωνσταντίνο Μυλωνά και Μάρκο Φόρο.
4. (α) Εγκρίθηκε με ποσοστό 96,85% και με αποχή 0,01% του παρισταμένου κεφαλαίου, ετήσια αμοιβή των μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανερχομένη σε Ευρώ 30.000 και καθώς και ετήσια αμοιβή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου ανερχομένη σε Ευρώ 20.000.
(β) Εγκρίθηκε ομόφωνα το Σχέδιο Παροχής Δεσμευμένων Μετοχών (Restricted Stock Scheme) για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη του Ομίλου, όπως παρουσιάσθηκε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση
5. Εγκρίθηκε με ποσοστό 97,19% και με αποχή 0,31% του παρισταμένου κεφαλαίου ο επαναδιορισμός των PricewaterhouseCoopers και Grant Thornton ως κοινών (joint) ανεξαρτήτων Ελεγκτών της Τράπεζας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.
19/05 13:47  ΕΝΑΠ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εξελέγη από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Ανδρέας Βγενόπουλος - Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Νεοκλής Λυσάνδρου - Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Βασίλειος Θεοχαράκης - Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Ευθύμιος Μπουλούτας - Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου, Εκτελεστικό Μέλος,
Χρίστος Στυλιανίδης - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
Παναγιώτης Κουννής - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
Ελευθέριος Χιλιαδάκης - Εκτελεστικό Μέλος,
Πλάτων Λανίτης - Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Στέλιος Στυλιανού - Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Fadel Al Ali - Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Abdulrazaq Al Jassim - Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Hesham Abdulla Al Qassim - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Κωνσταντίνος Μυλωνάς - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Μάρκος Φόρος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη συγκρότησή του σε σώμα εξέλεξε τον κ. Κωνσταντίνο Μυλωνά ως Ανώτερο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Σύμβουλο.
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τα μέλη των παρακάτω Επιτροπών του ως ακολούθως:
Επιτροπή Ελέγχου: Κωνσταντίνος Μυλωνάς - Πρόεδρος, Μάρκος Φόρος, Νεοκλής Λυσάνδρου - Μέλη
Επιτροπή Αμοιβών: Κωνσταντίνος Μυλωνάς - Πρόεδρος, Πλάτων Λανίτης, Μάρκος Φόρος - Μέλη
Επιτροπή Διορισμών / Εσωτερικής Διακυβέρνησης: Πλάτων Λανίτης - Πρόεδρος, Μάρκος Φόρος, Νεοκλής Λυσάνδρου - Μέλη
Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων: Νεοκλής Λυσάνδρου - Πρόεδρος, Μάρκος Φόρος, Χρίστος Στυλιανίδης - Μέλη
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε τη σύνθεση των μελών των λοιπών Επιτροπών [Project & Technology Committee (I.T. Steering Committee), Εκτελεστική Επιτροπή, Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού - Παθητικού, Επιτροπή Κινδύνου Αγοράς, Επιτροπές Πιστώσεως] ως είχε ορισθεί από το Δ.Σ. σε προηγούμενη συνεδρίασή του.
19/05 14:29  favlos
Thnx έφη ;)

...
19/05 19:21  ΕΝΑΠ
My pleasure Νίκο.
20/05 12:44  favlos
Εκτεταμένο program trading με short κατεύθυνση όταν ο δείκτης δείχνει ότι είναι ελαφρά θετικός...

Με δυο λόγια με οργανωμένη κίνηση σορτάρουν και τις κάλτσες τους...
20/05 13:23  geokalp
όπως το γράφεις 12:44
20/05 13:31  favlos
Σήμερα πέσαν τηλέφωνα ότι θα επιχειρηθεί οργανωμένη ανάκαμψη.
Αλλά οι short έχουν το πάνω χέρι και το δείχνουν σε κάθε ευκαιρία.
20/05 14:56  favlos
Η γνωστή κίνηση προς τα κάτω και η ιδιότυπη παγίδα όσων τολμούν long στην αρχή κάθε συνεδρίασης εδώ και καιρό.
20/05 15:28  cell
Διαβάσανε οι ΙΑΤΡοί για ψυχολογικό πόλεμο πέριξ των 1300 και φορέσαν στολή χειρουργείου(πράσινη)...;)
20/05 15:45  favlos
Σωστός ο cell :)
23/05 10:35  favlos
ΔΕΗ ΤΤ ΟΠΑΠ ΟΤΕ & Λιμάνια Νερά στο προσκήνιο
Οι τράπεζες για πολύ τολμηρούς...
23/05 12:34  favlos
To TT και η ΔΕΗ κινούνται πιο ζεστά.
Για την ΜΑΡΦΒ που η πληροφόρηση είναι σχετικά ανεπαρκής ισχύουν τα παρακάτω:

Aύριο κόβει το δικαίωμα ΜΑΕΚ (http://goo.gl/48Wah) και μεθαύριο το μέρισμα 0,10 ανά μετοχή με μετατροπή σε μετοχές προς 1 ευρώ.
Το ΜΑΕΚ είναι μετατρέψιμο στο 1,80 όπως έλεγε παλιότερα στην λήξη του αλλά πλήρη στοιχεία δεν έχω ακόμα και ούτε ξέρω το επιτόκιο.
Πάντως είναι 1 ΜΑΕΚ /5 παλιές μετοχές που θα έχει κάποιος στην λήξη σήμερα.
Το δικαίωμα του ΜΑΕΚ δεν διαπραγματεύεται στο ΧΑ αλλά μεταβιβάζεται ελεύθερα εκτός ΧΑ.
23/05 16:55  favlos
Τι έγινε με τα μαχητικά σήμερα στην Αθήνα?
Εφαρμόστηκε ο κανόνας της ξενηλασίας και ανέλαβαν?
23/05 19:50  favlos
''Την άμεση αποκρατικοποίηση των ΟΤΕ, ΤΤ, ΟΛΠ, ΟΛΘ και ΕΥΑΘ αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, ενώ θα δημιουργηθεί sovereign wealth fund το οποίο θα προωθήσει αποκρατικοποιήσεις και την πώληση ακίνητης περιουσίας. ''

Παρά το σκούξιμο του (λέμε τώρα)δημοσιογράφου Λεωτσάκου ότι η κίνηση στο ΤΤ είναι πονηρό κερδοσκοπικό παιχνίδι (δηλώσεις του στο κανάλι 9)Ελληνικών συμφερόντων,η ουσία είναι ότι ήταν κλασσικό front running από insiders που ήξεραν για τις αποφάσεις του Γαπ κλπ...

Μην εμπιστεύεστε κανένα...
24/05 10:14  favlos
Προαιρετική από credit για Eμπορική:

Ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλλει τίμημα τοις μετρητοίς ύψους €1,76 ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης (Προσφερόμενο Τίμημα).
24/05 10:37  geokalp
ίσως το έχασε ο Λεω!
24/05 11:05  favlos
Σίγουρα..;)
Και απέτρεψε πολύ κόσμο να πάρει χθες και να πουλήσει σήμερα..

24/05 15:04  favlos
Το μεροκάματο του τρόμου...
3,25 υψηλό και 2,93 χαμηλό στο ΤΤ...
Για να δούμε τι έχει το μενού στη συνέχεια..

Σχετικά με το blog
Κάθε σχόλιο γνώμη και αναφορά σε μετοχές δεν ειναι προτροπή αγοράς ή πώλησης.

http://favlos.forumgreek.com/

Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις